دعوت نامه اداره مدیریت جهانی برای حضور در همایش مدیران برتر در برج العرب دبی

دعوت نامه اداره مدیریت جهانی برای حضور در همایش مدیران برتر در برج العرب دبی

در این همایش جهانی چالشهای مهم مدیریت کشور از جمله منابع انسانی، رهبری سازمانی، فروش و بازاریابی، افزایش سودآوری، مدیریت امور مشتریان، فنون مذاکرات موثر و توسعه فرهنگ ناب سازمانی مورد بحث و ارائه قرار خواهد گرفت.

محورهای همایش:

• راهکارهای ساخت یک برند متمایز
• از هم گسیختگی و تلاطم دیجیتال در فضای مجازی
• محیط و فضای کار تا 5 سال آینده
• رهبری کاریزماتیک و نتیجه گرا در سازمان ها
• مدیریت استعدادهای سازمانی و ساخت تیم های رویایی
• راهکارهای مدیریت کسب و کارهای خانوادگی و انتقال سازمان از نسای به نسل دیگر
• مدیریت و رهبری استراتژیک سازمان
• مدیریت و بهبود جریان های پولی و نقدی در سازمان ها

سالن مجلل همایش برج العرب